Pzt – Cmt: 9:00 – 19:00, Paz: Kapalı

Hasta Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin HastaAydınlatma Metni

Özel Dental Diş Laboratuvarı Diş Sağ. Hiz. Ltd. Şti. (Şirket) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Kanun) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte olup, bu metin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik, İletişim, Finans, Fiziksel Mekân Güvenliği, Müşteri İşlem, Sağlık Bilgileri kategorisindeki kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenir.

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında iş faaliyetlerinin ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Muayene, tanı, teşhis, tedavi vb. amaçlarla alınan randevularınız hakkında bilgilendirilmeniz kapsamında tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
 • Faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi (Hasta Kayıt Sistemi, Protokol Defteri vb. çeşitli ortamlara kişisel verilerinizin kaydedilmesi),
 • Yapılan işlemler neticesinde tarafınıza fatura düzenlenebilmesi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ödeme bilgilerinizin takip edilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca sağlık bilgileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar statüsünde olan Şirketimiz tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da verikayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, işleme faaliyetinin hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuat uyarınca ve bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut sunucuda faaliyet gösteren Hasta Kayıt Sistemi için alınan yazılım hizmeti doğrultusunda Şirketimiz tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş özel hukuk kişilerine ve Şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi veya şirketimize ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer benzer mevzuat kapsamında şirketimizce hizmet tedarik edilen özel hukuk kişilerine (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Avukat) ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnız ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre boyunca saklanacaktır.

Haklarınız ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.ozeldental.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. Tokgözler İş Merkezi No:110/1 Üsküdar / İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@ozeldental.com adresine elektronik posta yoluyla

başvurularınızı iletebilirsiniz.

Tarih: 23.07.2023

Adı – Soyadı:

İmza: